Skip to main content Skip to footer

naručite ŠVAJGER 098 66 44 64 ili zatražite ponudu

Uklonite i riješite puzeće, gmižuće i leteće insekte nametnike kukce bube

098 66 44 64 ŠVAJGER DEZINSEKCIJA

Kombinacijom ovih mjera dezinsekcije odnosno metoda dezinsekcije provodimo suzbijanje broja insekata odnosno kukaca, buba, što ovisi o dobrom poznavanju biologije poglavito njihove građe, ponašanja, razmnožavanja, rasta i razvoja s ciljem potpunog otklanjanja na dulje vrijeme, bez recidiva....Insekticid je sredstvo protiv insekata, sredstvo za insekte ili otrov protiv insekata ,otrov za insekte, bube

DEZINSEKCIJA je skup različitih mjera suzbijanja koje se poduzimaju u borbi protiv insekata (žohara, mrava, muha, buha, komaraca, stjenica, uholaža, moljaca) s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji kao štetni insekti, štetnici, kukci, bube , nametnici prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači - molestanti koji ometaju odmor i svakodnevne ljudske aktivnosti ili su skladišni štetnici na i u hrani. Prvenstveno suzbijanjem treba djelovati na insekte, kukce, nametnike, bube koji su ili mehanički vektori (na tijelu ili u tijelu) ili biološki vektori (uzročnik u njima prolazi dio svog razvojnog ciklusa) uzročnika zaraznih bolesti. Svakako je bitno sredstvima protiv insekata zaustaviti štetočine, štetnike koji čine štetu na robi, predmetima, namještaju ili hrani. 

Dezinsekcija se provodi najprihvatljivijim postupcima i metodama kojima se štiti zdravlje ljudi, životinja i općenito okoliš u smislu minimalno prihvatljivih količina toksičnih tvari, a maksimalne učinkovitosti. Prednost pri izvedbi postupaka dezinsekcije dat će se asanacijskim mjerama i uništavanju insekata u njihovim razvojnim oblicima (larvicidni tretmani).

Dezinsekcija se provodi mehaničkim, fizikalnim, biološkim ili kemijskim mjerama. Kombinacijom ovih mjera dezinsekcije odnosno metoda dezinsekcije provodimo suzbijanje broja kukaca, što ovisi o dobrom poznavanju biologije poglavito njihove građe, ponašanja, razmnožavanja, rasta i razvoja s ciljem potpunog otklanjanja štetnih insekata, štetnika, kukaca, buba, nametnika bez recidiva....

NEOTROVNA DEZINSEKCIJA laički se još EKOLOŠKA DEZINSEKCIJA- Podrazumijeva dezinsekciju BEZ OTROVA dezinsekciju BEZ KEMIKALIJA dezinsekciju NA PRIRODAN NAČIN PRIRODNIM SREDSTVIMA pa je laički nazivaju BIOLOŠKA DEZINSEKCIJA. Ali upotreba prirodnog sredstva na neprirodan način takoder nije niti biološki niti ekološki.

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVI OBLICI KURATIVNE DEZINSEKCIJE JESU:

Mehaničke mjere dezinsekcije podrazumijevaju asanaciju zaraženog prostora, čišćenje prostorija, pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih člankonožaca (Arthropoda), otkanjanje uvjeta, preslagivanje zaliha, prevrtanje i isušivanje staništa, ugradnju prepreka (mreže sitne oke, prepreke, zračne zavjese, ljepljive klopke s feromonima i mekama udaranje mlatilicama uporabu lovki i ljepljivih traka s ili bez atraktanata. 

Fizikalne mjere dezinsekcije podrazumijevaju postupke regulacije mikroklime, uporabu topline ili hladnoće primjena visoke ili niske temperature, tlaka, svjetlosti fizikalnih principa i zakonate svjetlosti s ciljem smanjenja nazočne populacije, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja štetnih člankonožaca (Arthropoda).UPOTREBA FIZIKALNIH METODA (SVJETLOSNE ZRAKE - LAMPE sa STRUJOM - TZV.insect cuttor lampe) ULTRAZVUČNIH APARATA tipa PEST REJECT  ili BIOLOŠKIH VRSTA (kokoši -jedu larve muha).

U fizikalne mjere ubraja se i UPOTREBA DIJATOMEJSKE ZEMLJE - silikatni prah od samljevenih algi kremenjašica koji isušuje bjelančevinastu hitinsku opnu insekta te desikacijom ubija insekta ... Koristimo kada je upotreba vlažne dezinsekcije kontraindicirana npr. u strujnim sklopovima

Biološke mjere dezinsekcije podrazumijevaju uporabu kralješnjaka uz dozvolu mjerodavnog Ministarstva i raznih sojeva mikroorganizama koji djeluju selektivno na ciljane vrste štetnih člankonožaca (Arthropoda) ili njihove razvojne oblike, a da pritom ne oštećuju ili ugrožavaju ostale vrste i okoliš.upotreba npr kokošaka u eliminiaciji larvi muha ili Bacillus thurigiensis u šumarstvu 

UPOTREBA REPELENATA (KOJI TJERAJU ŠTETNE INSEKTE) apliciranih na površine ili inventar prostora ili izravno na kožu čovjeka

OVE NEOTROVNA sredstva, bez otrova, na prirodan način, ekološke mogu se koristiti, djelovati i trajati tijekom izvođenja radnog procesa i odvijanja svakodnevnih ljudskih aktivnosti te nije potreban dolazak van radnog procesa.

Kemijske mjere dezinsekcije upotreba kemijskih sredstava, otrova, pesticida odnosno insekticida poznatih osobina s  trenutnim (knock down) i produženim (rezidualnim) djelovanjem primjenom tehnologije koje će pripravke ubaciti na staništa, prebivališta i puteve kretanja štetnih insekata. Otrovi za insekte, sredstva protiv insekata koristimo u koncentracijama opasnim za ciljane insekte a neopasnim za ljude i kućne ljubimce).   Dezinsekcija otrovima pesticidima odnosno insekticidima koristi se s ciljem smanjenja ukupnog broja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda) i njihovih razvojnih oblika, a što je u stvari KURATIVNA DEZINSEKCIJA

OBAVEZNICI DEZINSEKCIJE POD NADZOROM SANITARNE INSPEKCIJE OBAVEZNI SU OBAVLJATI DEZINSEKCIJU NAJMANJE 2x GODIŠNJE

Provođenje obvezatnih DDD mjera obvezna su osigurati trgovačka društva, ustanove i druge pravne te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i pojedinci vlasnici, posjednici ili nositelji upravljanja objektima.

Dezinsekcija i deratizacija se provodi u prostorijama, na uređajima, vozilima, opremi, priboru, radnim i drugim površinama, te predmetima u objektima iz članka 10.st.1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07, 113/08) koji podliježu sanitarnom nadzoru 

 1. objekti za proizvodnju i promet namirnica (različiti proizvodni pogoni hrane i pića, ugostiteljski objekti, restorani, kuhinjski blokovi, trgovački objekti, tržnice i dr.)
 2. svi objekti zdravstva i zdravstvene djelatnosti
 3. objekti namijenjeni za smještaj većeg broja ljudi (studentski, učenički, umirovljenički-starački  domovi, socijalne ustanove, domovi za napuštenu djecu), škole, vrtići, prihvatilišta, radničke nastambe, hoteli turistički objekti i dr.)
 1. svi objekti odgojno - obrazovne namjene (ustanove predškolske skrbi ili škola) posebice kod pojave masovne ušljivosti
 2. objekti za sport i rekreaciju, održavanje kondicije
 3. objekti i sredstva javnog prijevoza putnika (autobusni, željeznički kolodvori, luke i zračne luke i vozila, avioni, brodovi)
 4. prostori stambenih i poslovnih zgrada (zajednički prostori u zgradama - podrumi, tavani i dr.) s pripadajućim vanjskim okolišem
 5. objekti obrta i usluga (frizerskih, kozmetičkih, pedikerskih usluga, usluga uljepšavanja, solariji, masaže, welness, fitness), sportski klubovi, dvorane i objekti , bazeni i ostali objekti športske rekreacije
 6. mjesta za javna okupljanja (kino dvorane, mjesta za smještaj pučkih fešta i raznih manifestacija)
 7. deponije otpada te naprave za odlaganje i sakupljanje krutog i tekućeg otpada

Provedba dezinsekcije u svim gore navedenim objektima obvezna je radnja do smanjenja broja insekata na biološki minimum, nivoa podnošljivosti i prihvatljivosti.

Dezinsekcija se prema mjestu tretiranja dijeli na:

Dezinsekciju u zatvorenom dakle unutar poslovnih, stambenih, javnih zgrada i gospodarskih objekata za proizvodnju i promet hranom, robama i uslugama, u turizmu, športu, obrazovanju  Primjenjuje se u prostorijama gdje se hrana pripravlja, prerađuje i skladišti, u različitim prodavaonicama prehrambene robe, kuhinjama i sl.)

Dezinsekciju na otvorenom odnosno na javnim površinama, kanalizacijama, septičkim jamama, rijekama, potocima, barama, jezerima, na parkovima i zelenilu itd. Podrazumijeva tretman okoliša, pa je potrebno voditi računa o sigurnosti po neciljane vrste i organizme te na bilje i raslinje (floru). Obzirom da sve na kraju završava u nekakvim vodenim recipijentima potrebno je izabrati insekticid koji će se raspasti na netoksične spojeve

DEZINSEKCIJA ŠTETNIH INSEKATA - SUZBIJANJE INSEKATA,POTPUNA DEZINSEKCIJA, istrebljenje vrste insekata nešto poput STERILIZACIJE, realno nije moguća

PREVENTIVNA dezinsekcija podrazumijeva (uništavanje insekata, suzbijanje insekata, uklanjanje odnosno otklanjanje insekata ili trovanje insekata) u svrhu sprječavanja ulaženja i zadržavanja žohara, mrava, buha, muha stjenica na površine, u prostor ili objekt te održavanje njihove populacije ispod praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno – tehničkih uvjeta na   površinama, u prostorima ili objektima.

Preventivna dezinsekcija (uništavanje odnosno suzbijanje) puzećih insekata provodi se 2 puta godišnje u proljeće (ožujak, travanj, svibanj) i u jesen (kolovoz, rujan, listopad) kada je i najveća biološka pojavnost i odvijanje razvojnih ciklusa štetnih insekata.

KURATIVNA dezinsekcija podrazumijeva suzbijanje (uništavanje ,otklanjanje, uklanjanje, trovanje) nastale, nazočne sveprisutne populacije žohara, mrava, buha, muha, uholaža  ili stjenica DO ispod praga štetnosti kada se prelazi na režim preventivne dezinsekcije - sprečavanja pojave mrava ili žohara (insekata uopće). Ona može zahtijevati više uzastopnih tretmana korištenjem više tehnologija u kratkim vremenskim razmacima a što je ovisno o jačini zaraženosti objekta i biološkom ciklusu u kojem se štetnici poglavito nalaze (larve ili nimfe ili odrasli insekti)

PREDMET DEZINSEKCIJE jesu leteći ili gmižući puzeći (puzajući) insekti ,kukci, bube koji mogu dodijavati, uznemiravati ili jednostavno činiti neugodu.

Leteći štetnici insekti jesu stršljeni, ose, muhe, mušice, komarci, moljci, smrdljivi martini, cvrčci, zrikavci, skakavci

Gmižući (gmizajući) odnosno puzeći (puzajući) insekti kukci jesu žohari, stjenice, mravi, stonoge, srebrne ribice , uholaže, buhe

Krpelji, pauci, babure mokrice, škorpioni ne ubrajaju se u insekte ali sredstva protiv insekata, otrovi za insekte djeluju i na njih.

OPERATIVNI PRAKTIČNI POSTUPAK DEZINSEKCIJE

 1. KURATIVNU DEZINSEKCIJU započinjemo inspekcijom - izvidom, anketom korisnika i MONITORINGOM koji nam pokazuje :
 • koja je vrsta štetnih inekata
 • etiologiju i povijest infestacije gdje možemo utvrditi s velikom vjerojatnošću odakle su štetnici došli i što im je pogodovalo za razvoj i naseljavanje
 • prema brojnosti na jedinici površine koja je snaga infestacije (nema, mala, srednja, jaka ili vrlo jaka)
 • u kojim je razvojnim stadijima većina populacije (biološki ciklus )- larva, nimfa, imago - odrasli insekt
 • na kojim mjestima su žarišta, staništa insekata
 • koji insekticid - kontaktni ili probavni bolje djeluje na zatečenu populaciju insekata, pa on postaje tvar izbora, čime sprečavamo:
 • upotrebu krivog insekticida na kojega insekti mogu biti otporni - pojava REZISTENCIJE
 • upotrebu krive doze insekticida
 • odabir krive tehnologije
 • onečišćenje okoliša krivim insekticidom
 • nastanak nepotrebnih troškova pri suzbijanju i dekontaminaciji
 • skraćujemo period otklanjanja štetnika
 1.  izrada PLANA PROVEDBE DEZINSEKCIJE ŠTETNIKA 

 planiranje obima, termina, potreba ponavljanja postupaka odabira metoda, pripreme, sprečavanja kontaminacije, procjene troškova (broja ljudi, radnih sati) i izrada izvršne ponude

 1.  IZVOĐENJE DEZINSEKCIJE kemijskim metodama i mjerama te kemijskim preparatima nazivamo KEMIJSKOM DEZINSEKCIJOM 

Upotreba insekticida s knock-down efektom i flushing efectom uz pojačavanje insekticidom za produženo djelovanje osiguravamo dugotrajnost učinka

 1.  PROVJERA KVALITETE IZVEDENOG - KONTROLA razgovor s korisnikom, inspekcija objekta (lampama, lovkama ili sprejevima za istjerivanje) te se na osnovu broja ulovljenih ili zatečenih jedinki vidi ima li još mnogo žohara ili ne, da li zaraza napreduje ili ne, jesu li mjere bile učinkovite ili ne te treba li poduzeti nešto drugo.

Monitoring se nastavlja po uspostavljenom režimu PREVENTIVNE dezinsekcije tijekom godine u vremenskim razmacima ovisno o biologiji suzbijenog štetnika

DEZINSEKCIJA može biti naređena i interventno van planiranih termina po nalogu i rješenju sanitarnog inspektora BILO KADA, a kada u skladu sa njegovom opravdanom sumnjom i diskrecionim pravom, postoji epidemiološka indikacija.

Najčešće se obavlja kemijska dezinsekcija žohara, stjenica, mrava, buha, srebrnih ribica zatim slijedi dezinsekcija muha, osa, stršljena i komaraca.

Rjeđe vršimo dezinsekciju pauka, krpelja, škorpiona, uholaža i babura.

Kemijske mjere dezinsekcije na površinama, u prostoru ili objektu provode se kada je unatoč poduzetim preventivnim mjerama, odnosno primijenjenim mehaničkim mjerama, došlo do pojave ili nekontroliranog razmnožavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda).

Izbor i vrste sredstva protiv insekata kukaca nametnika, insekticida odnosno pesticida, način primjene, rokovi provedbe i mjere opreza ovise o vrsti štetnog člankonožaca (Arthropoda) koji se suzbija, biološkim i etološkim svojstvima člankonožaca (Arthropoda), stupnju, proširenosti i mjestu infestacije te o svojstvima i namjeni površine, prostora ili objekta.

Upotrebu kemikalija za suzbijanje insekata potrebno je koristiti s oprezom prema okolišu, neciljanim skupinama te s najmanjim rizikom za zdravlje ljudi.

TEHNOLOGIJE KEMIJSKE DEZINSEKCIJE-TEHNIKE PRIMJENE PESTICIDA 

 1. zaprašivanje insekata – primjena pesticida (sredstva protiv kukaca, nametnika , gamadi) u obliku praha, praška, prašiva ručno ili uređajem za zaprašivanje na primjer dezinsekcija žohara, dezinsekcija mrava ili dezinsekcija stjenica, zaprašivanje buha na psima i mačkama
 2. primjena granula – granuliranje primjena pesticida otrovne tvari insekticida  u obliku mikrogranula ili granula, ručno ili uređajem za primjenu granula kod komaraca i muha na otvorenom mada može i dezinsekcija žohara, buha, stjenica
  3. prskanje (špricanje) insekata ili orošavanje – primjena radnih otopina otrova za insekte u obliku otopina, emulzija ili suspenzija tlačnim ručnim ili motornim prskalicama kapima veličine od 50 do 200 mikrona. Temeljna je metoda za primjenu insekticida prilikom dezinsekcije žohara, stjenica, mrava, buha, muha, srebrnih ribica, uholaža, pauka, krpelja i škorpiona.
 3. ULV raspršivanje (orošavanje) protiv insekata – hladna magla ili aerosolizacija za primjenu radnih otopina otrova u obliku otopina, emulzija ili suspenzija uređajima za raspršivanje na elektro ili benzinski pogon s kapima veličine od 5 do 50 mikrona, tzv. generatori aerosola. Za dezinsekciju žohara, stjenica, letećih mrava, buha. Za dezinsekciju muha, komaraca, moljaca. Ove uređaje iznimno mogu zamijeniti sprej ili samoispražnjivi spremnici. Ako to uvjeti dopuštaju, uz pomoć i privolu korisnika potrebna je i preporučena hermetizacija prostora u cilju kvalitetnije dezinsekcije aerosolom
 1. zamagljivanje insekata – primjena pesticida u obliku koncentriranih otopina ili radnih otopina (vodenih ili uljnih) uređajima za toplo ili hladno zamagljivanje (ULV) veličine do 50 mikrona, te uporaba aerosol boca (sprayeva)  Za suzbijanje žohara, stjenica, buha, letećih mrava, insekata u drvu.  Ako to uvjeti dopuštaju, uz pomoć i privolu korisnika potrebna je i preporučena hermetizacija prostora u cilju kvalitetnije dezinsekcije dimom odnosno toplom maglom.
 2. zadimljavanje (dimljenje) insekata – primjena otrovnih formulacija koje sagorijevanjem ili tinjanjem oslobađaju suhi aerosole (dim), sublimacijom pare ili plinove, za uništavanje žohara, stjenica, buha, letećih mrava, insekata u drvu. suzbijanje žohara, zaprašivanje mrava, zaprašivanje žohara, zaprašivanje insekata, prašenje insekata
 3. PRIMJENA HRANIDBENIH, HORMONALNIH KLOPKI ili drugih ljepljivih klopki s atraktantom za insekte, feromonom za insekte, nastojimo ukloniti ili otkloniti tj. uhvatiti žohare, stjenice, mrave, srebrne ribice 
 4. SPOT TRETMAN GELIRANJEM HRANJIVIM INSEKTICIDNIM BAITING GELOM primjer je gel za žohare - geliranje protiv žohara ili gel za mrave radi geliranja protiv mrava
 5. Fumigacija – primjena otrovnih plinova sukladno vrsti, formulaciji i specifikacijama svakog primjenjenog plina. Opsežan, skup, kompliciran, dugotrajan, opasan i otrovan postupak. Krajnja solucija za stavljanje populacije insekata pod kontrolu. Zahtjeva evakuaciju objekta i okoline objekta.

Način primjene pesticida mora biti pažljivo odabran i planiran, mora osigurati maksimalno pokrivanje infestiranih površina i mora biti kombiniran s ostalim metodama suzbijanja da bi se postigao željeni rezultat.

Obavezna sanitarna dezinsekcija, preventivna dezinsekcija obavlja se sredstvima protiv insekata i otrovima za kukce na površinama i u prostorima stambenih zgrada, stanovima, kućama, lokalima, uredima i poslovnim objektima, proizvodnim prostorima, ugostiteljskim objektima (bistro, pizzeria, restautrant, fast food, pečenjarnicama, turističkim i smještajnim objektima, apartmanima, kućama za odmor, kampovima, hotelima i vilama, na plovilima.

Kurativne dezinsekcije, kemijske dezinsekcije (obavezne i terapeutske) česte su u stanu, kući, lokalu, zgradi s plaćanjem preko pričuve odnosno iz pričuve

Svaka sanitarna dezinsekcija praćena je izradom PLANOM PROVEDBE DEZINSEKCIJE i Potvrdom o obavljenoj obaveznoj DDD mjeri, izvršenoj dezinsekciji

Pojmovi koji su česta zamjena za dezinsekciju jesu

suzbijanje insekata, uništavanje insekata, otklanjanje insekata, uklanjanje insekata, borba protiv insekata, deratizacija insekata, zaštita od insekata, prskanje insekata, špricanje insekata, zaprašivanje insekata, istrebljivanje insekata, trovanje insekata, kukaca, nametnika

Pojmovi koji su česta zamjena za pesticid insekticid :

bubomor, sredstvo protiv insekata, otrov za insekte, sprej za insekte, otopina za insekte, preparat ili pripravak, biokill, bumortin, raid, neopitroid, DDT, effect

Insect control, bug control,  insecticide, Croatia, Istria, Zagreb

insekten bekämpfung, insekten bekämpfen, insektenbekämpferng, insektenschutz, insektenspray Kroatien, Istrien, Zagreb

zatiranje podgan, miši in drugih škodljivih glodavcev Zagreb

Bitni podatci

Fizikalna dezinsekcija

 • Primjena visoke ili niske temperature, tlaka, sunčeve i druge svjetlosti,UV i IC, zračenja,ultrazvuka, fizikalnih principa, uvjeta i zakona koji dovode do nepovoljnih okolnosti za razvoj i razmnožavanje ciljanih štetnih vrsta insekata štetnika, nametnika i molestanata, s ciljem očuvanja neciljanih vrsta poput pčela, bumbara i drugih oprašivača

Mehanička dezinsekcija

 • Mreže sitne oke, prepreke, zračne zavjese, ljepljive klopke s feromonima, atraktantima i mekama, udaranje mlatilicama koji dovode do nepovoljnih okolnosti za ulazak i zadržavanje ciljanih štetnih vrsta insekata štetnika, nametnika i molestanata, s ciljem očuvanja neciljanih vrsta poput pčela, bumbara i drugih oprašivača

Biološka dezinsekcija

 • Upotreba npr kokošaka u eliminiaciji larvi muha,Bacillus thurigiensis u šumarstvu koji na ekološki način a opet upotrebom bioloških principa dovode do nepovoljnih okolnosti za razvoj i razmnožavanje ciljanih štetnih vrsta insekata štetnika, nametnika i molestanata,  s ciljem očuvanja neciljanih vrsta poput pčela, bumbara i drugih oprašivača. Najčešće se radi o upotrebi predatora iz hranidbenog lanca,prirodnog neprijatelja  ili pak mikoorganizama koji razaraju razvojne oblike štetnika u svim generativnim fazama. Upotreba inhibitora odnosno blokatora hormonalnog rasta

Kemijska dezinsekcija

 • Upotreba kemijskih preparata poznatih osobina s  trenutnim (knock down) i produženim (rezidualnim) djelovanjem primjenom tehnologije koje će pripravke ubaciti na staništa, prebivališta i puteve kretanja štetnih insekata. Preparati na štetne insekte djeluju kontaktno (dodirom), probavno (unošenjem u probavni trakt) te respiratorno (oni za koje je poznato da su u tim koncentracijama opasni za ciljane insekte a neopasni za ljude i kućne ljubimce). Također preparati imaju i flushing effect-istjerivajuće djelovanje, kao i sinergizam kojim kombinacija dvije ili više kemijskih komponenti/sastojaka izaziva pojačavanje djelovanja a sa najmanje štetnim učinkom na ljude, neciljane vrste i okoliš.